Tiếng Anh

allow

Tiếng Việt
cho phép

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
allowsVí dụWhen my father allows, I talk.Bản dịchKhi bố tôi cho phép, tôi nói chuyện.
allowedVí dụYou have allowed me to be here.Bản dịchBạn đã cho phép tôi có mặt ở đây.
allowVí dụI am sure that they are going to allow it.Bản dịchTôi chắc chắn rằng họ sẽ cho phép nó.

chia động từ allow

PersonPresentPast
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.