Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

airplane

Bản dịch
máy bay
The
(article)
farmer
nông dân
has
an
một
An (proper name)
airplane
máy bay
.
Người nông dân có một chiếc máy bay.
Có 30 lời bình
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
a
một
red
màu đỏ
đỏ
airplane
máy bay
.
Tôi thấy một cái máy bay màu đỏ.
Có 8 lời bình
The
theman
người đàn ông
(untranslated)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
has
an
một
An (proper name)
an
airplane
máy bay
.
Người đàn ông có một máy bay.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.