Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

aim

Bản dịch
mục tiêu, nhắm, kĩ năng ngắm bắn
Our
của chúng tôi
aim
đích nhắm
mục tiêu
nhắm
is
bị
to
để
vào
đối với
find
kiếm ra
tìm ra
tìm thấy
something
cái gì đó
thứ gì đó
việc gì đó
new
mới
and
với
interesting
thú vị
hấp dẫn
hay
.
Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị .
Có 9 lời bình
Our
của chúng tôi
aim
đích nhắm
mục tiêu
nhắm
is
bị
to
để
vào
đối với
find
kiếm ra
tìm ra
tìm thấy
something
cái gì đó
thứ gì đó
việc gì đó
new
mới
and
với
interesting
thú vị
hấp dẫn
hay
.
Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị .
Có 9 lời bình
My
của tôi
aim
mục tiêu
nhắm
đích nhắm
is
bị
to
để
vào
đối với
always
luôn luôn
luôn
find
tìm ra
kiếm ra
tìm thấy
the
(article)
best
tốt nhất
solutions
những giải pháp
.
Mục tiêu của tôi là luôn tìm ra những giải pháp tốt nhất.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.