Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agree

Bản dịch
đồng ý
We
all
agree
with
you
.
Tất cả chúng tôi đồng ý với các bạn.
Có 10 lời bình
I
agree
with
him
.
Tôi đồng ý với anh ta.
Có 5 lời bình
I
agree
with
them
.
Tôi đồng ý với họ.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của agree


PersonPresentPast
Iagreeagreed
he/she/itagreesagreed
you/we/theyagreeagreed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.