Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agree

Bản dịch
đồng ý
We
chúng tôi
all
tất cả
đều
mọi
agree
đồng ý
with
với
cùng
bằng
you
bạn
.
Tất cả chúng tôi đồng ý với các bạn.
Có 10 lời bình
I
tôi
agree
đồng ý
with
với
cùng
bằng
him
anh ấy
.
Tôi đồng ý với anh ta.
Có 5 lời bình
I
tôi
agree
đồng ý
with
với
cùng
bằng
them
chúng
họ
.
Tôi đồng ý với họ.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của agree


PersonPresentPast
Iagreeagreed
he/she/itagreesagreed
you/we/theyagreeagreed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.