Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agent

Bản dịch
đại diện, đại lý
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
know
biết
quen
the
(article)
name
tên
of
của
the
(article)
agent
đại diện
đại lý
.
Tôi không biết tên của người đại diện.
Có 0 lời bình
I
tôi
am
đang
their
của họ
agent
đại diện
đại lý
.
Tôi là đại diện của họ.
Có 17 lời bình
Who
ai
is
bị
the
(article)
agent
đại diện
đại lý
?
Ai là người đại diện?
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.