Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

age

Bản dịch
tuổi, tuổi tác, thời đại
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
writes
viết
viết cho
about
về
khoảng
our
của chúng tôi
age
thời đại
tuổi
tuổi tác
.
Anh ấy viết về thời đại của chúng ta.
Có 10 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
his
của anh ấy
age
tuổi
tuổi tác
thời đại
?
Tuổi của anh ấy là gì?
Có 13 lời bình
Write
viết
your
của bạn
age
tuổi
tuổi tác
thời đại
.
Viết tuổi của bạn.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.