Tiếng Anh

affect

Tiếng Việt
ảnh hưởng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
affectVí dụThe problem does not affect the whole system.Bản dịchVấn đề không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

chia động từ affect

PersonPresentPast
Iaffectaffected
he/she/itaffectsaffected
you/we/theyaffectaffected
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.