advice

Bản dịch
khuyên, lời khuyên
I
tôi
need
cần
cần phải
some
một vài
một số
một ít
good
hay
tốt
khoẻ
advice
lời khuyên
khuyên
.
Tôi cần một vài lời khuyên tốt.
Có 13 lời bình
Thank
thankyou
cảm ơn
cảm ơn
you
thankyou
cảm ơn
bạn
for
trong (time)
đối với
your
của bạn
advice
lời khuyên
khuyên
.
Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.
Có 14 lời bình
The
(untranslated)
advice
lời khuyên
khuyên
Lời khuyên
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.