Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

advertising

Bản dịch
What
thật là
cái gì
is
đang
the
(article)
cost
chi phí
giá
for
cho
để
trong (time)
advertising
quảng cáo
a
một
product
sản phẩm
?
Chi phí cho quảng cáo một sản phẩm là bao nhiêu?
Có 13 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
in
trong
vào
their
của họ
advertising
quảng cáo
.
Nó ở trong quảng cáo của họ.
Có 3 lời bình
The
(untranslated)
advertising
quảng cáo
Sự quảng cáo
Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của advertise


PersonPresentPast
Iadvertiseadvertised
he/she/itadvertisesadvertised
you/we/theyadvertiseadvertised

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.