Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

address

Bản dịch
địa chỉ
I
tôi
know
biết
quen
his
của anh ấy
address
địa chỉ
.
Tôi biết địa chỉ của anh ấy.
Có 9 lời bình
I
tôi
know
biết
quen
her
của cô ấy
cô ấy
address
địa chỉ
.
Tôi biết địa chỉ của cô ấy.
Có 7 lời bình
Write
viết
your
của bạn
address
địa chỉ
here
ở đây
đây
.
Viết địa chỉ của bạn ở đây.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.