Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

acts

Bản dịch
màn, những hành vi., tiết mục
I
tôi
am
đang
not
không
không phải là
sorry
hối tiếc
tiếc
xin lỗi
for
về
đối với
my
của tôi
acts
những hành vi.
tiết mục
màn
.
Tôi không hối tiếc về những hành vi của tôi.
Có 10 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.