Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actress

Bản dịch
nữ diễn viên
I
tôi
once
một lần
một khi (conjunction)
saw
đã thấy
đã nhìn thấy
a
một
famous
nổi tiếng
actress
nữ diễn viên
.
Tôi đã từng một lần thấy một nữ diễn viên nổi tiếng.
Có 4 lời bình
I
tôi
once
một lần
một khi (conjunction)
saw
đã thấy
đã nhìn thấy
a
một
famous
nổi tiếng
actress
nữ diễn viên
.
Tôi đã từng một lần thấy một nữ diễn viên nổi tiếng.
Có 4 lời bình
I
tôi
saw
đã thấy
đã nhìn thấy
a
một
famous
nổi tiếng
actress
nữ diễn viên
.
Tôi đã thấy một nữ diễn viên nổi tiếng.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.