Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

activity

Bản dịch
hoạt động
What
cái gì
thật là
is
bị
more
hơn
nhiều hơn
important
quan trọng
?
Time
thời gian
lần
,
place
địa điểm
nơi
chốn
,
or
hay
hoặc
activity
hoạt động
?
Cái gì là quan trọng hơn? Thời gian, địa điểm hay hoạt động?
Có 12 lời bình
This
này
việc này
điều này
activity
hoạt động
is
bị
open
mở cửa
mở
to
cho
đối với
với
the
(article)
public
công chúng
quần chúng
công
.
Hoạt động này mở cửa cho công chúng.
Có 24 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
more
hơn
nhiều hơn
important
quan trọng
?
Time
thời gian
lần
,
place
địa điểm
nơi
chốn
,
or
hay
hoặc
activity
hoạt động
?
Cái gì là quan trọng hơn? Thời gian, địa điểm hay hoạt động?
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.