Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actions

Bản dịch
những hành động
We
chúng tôi
need
cần phải
cần
actions
những hành động
,
not
không
không phải là
words
từ
chữ
.
Chúng tôi cần những hành động, không phải những lời nói.
Có 13 lời bình
I
tôi
am
đang
responsible
trách nhiệm
(tinh thần) trách nhiệm
đáng tin cậy
for
cho
về
trong (time)
my
của tôi
actions
những hành động
.
Tôi chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.