Tiếng Anh

about

Tiếng Việt
về, khoảng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
aboutVí dụWhat is the book about?Bản dịchQuyển sách nói về cái gì?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.