Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Thursday

Bản dịch
thứ Năm
They
họ
chúng
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
from
từ
Tuesday
thứ Ba
to
đến
cho
để
Thursday
thứ Năm
.
Họ làm việc từ thứ Ba đến thứ Năm.
Có 17 lời bình
Today
hôm nay
is
bị
not
không
không phải là
Thursday
thứ Năm
.
Hôm nay không phải ngày thứ Năm .
Có 28 lời bình
On
vào (day, month)
trên
bật
Thursday
thứ Năm
we
chúng tôi
drink
uống
beer
bia
.
Vào thứ Năm chúng tôi uống bia.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.