English

Bản dịch
tiếng Anh, người Anh
She
cô ta
cô ấy
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Cô ấy nói được tiếng Anh.
Có 63 lời bình
Yes
vâng
,
I
tôi
speak
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Vâng, tôi nói tiếng Anh.
Có 44 lời bình
Speak
nói
English
tiếng Anh
người Anh
please
làm ơn
vui lòng
xin
!
Làm ơn nói tiếng Anh!
Có 46 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.