Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Chinese

Bản dịch
Trung Quốc, người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc
Are
thì
you
bạn
Chinese
người Trung Quốc
Trung Quốc
tiếng Trung Quốc
?
Bạn là người Trung Quốc phải không?
Có 38 lời bình
I
tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
Chinese
Trung Quốc
tiếng Trung Quốc
người Trung Quốc
culture
nền văn hóa
văn hoá
.
Tôi học văn hóa của Trung Quốc.
Có 38 lời bình
My
của tôi
wife
vợ
is
bị
Chinese
người Trung Quốc
Trung Quốc
tiếng Trung Quốc
.
Vợ của tôi là người Trung Quốc.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.