Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yourself

Bản dịch

bản thân, bản thân bạn

Do
you
cook
with
your
mother
or
by
yourself
?

Bạn nấu với mẹ của bạn hay nấu một mình?

Có 3 lời bình

You
need
to
understand
yourself
.

Bạn cần hiểu bản thân bạn.

Có 16 lời bình

You
always
eat
by
yourself
.

Bạn luôn luôn ăn một mình.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu