Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

young

Bản dịch

trẻ

When
she
was
young
she
wrote
one
book
a
year
.

Khi cô ấy còn trẻ, cô ấy đã viết một cuốn sách mỗi năm.

Có 6 lời bình

Young
people
like
his
books
.

Những người trẻ thích những cuốn sách của anh ấy.

Có 9 lời bình

Do
you
know
this
young
man
?

Bạn có biết người đàn ông trẻ này không?

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu