Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

write

Bản dịch

viết

They
write
us
a
book
.

Họ viết cho chúng tôi một quyển sách.

Có 16 lời bình

I
write
,
you
write
and
he
writes
.

Tôi viết, bạn viết và anh ấy viết.

Có 17 lời bình

I
write
a
book
.

Tôi viết một quyển sách.

Có 60 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu