Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

would

Bản dịch

sẽ

It
would
have
changed
my
life
.

Nó đáng lẽ đã có thể thay đổi cuộc sống của tôi rồi.

Có 6 lời bình

I
would
have
considered
that
university
.

Tôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi.

Có 8 lời bình

The
author
would
have
written
about
the
subject
before
.

Tác giả đáng lẽ đã viết về đề tài trước đây rồi.

Có 1 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu