Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

worth

Bản dịch

đáng giá, xứng đáng

It
takes
time
,
but
the
results
are
worth
the
effort
.

Nó mất thời gian, nhưng các kết quả thì xứng đáng với nỗ lực.

Có 0 lời bình

The
awards
are
worth
the
effort
.

Những giải thưởng thì xứng đáng với nỗ lực.

Có 1 lời bình

How
much
is
my
coat
worth
?

Áo khoác của tôi đáng giá bao nhiêu?

Có 7 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu