Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

worst

Bản dịch

tệ nhất, kém nhất, tồi nhất

She
is
bad
,
but
he
is
the
worst
.

Cô ấy thì tệ, nhưng anh ấy là tệ nhất.

Có 0 lời bình

This
is
the
worst
wine
they
have
.

Đây là rượu vang tệ nhất họ có .

Có 3 lời bình

She
is
the
worst
student
.

Cô ấy là học sinh kém nhất.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu