Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

whose

Bản dịch

của ai

I
have
a
friend
whose
father
is
captain
of
a
big
ship
.

Tôi có một người bạn mà bố là thuyền trưởng của một con tàu lớn.

Có 10 lời bình

I
have
a
friend
,
whose
husband
is
a
teacher
.

Tôi có một người bạn mà chồng là một giáo viên.

Có 9 lời bình

We
know
whose
work
it
is
.

Chúng tôi biết nó là công việc của ai.

Có 29 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu