Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

white

Bản dịch

trắng, màu trắng

We
have
a
white
cat
.

Chúng tôi có một con mèo màu trắng.

Có 19 lời bình

Your
cat
is
white
.

Con mèo của bạn có màu trắng.

Có 67 lời bình

I
have
a
white
hat
.

Tôi có một cái mũ màu trắng.

Có 69 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu