Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

what

Bản dịch

gì, cái gì, thật là

He
is
not
like
what
he
seems
to
be
.

Anh ấy thì không giống như anh ấy có vẻ.

Có 8 lời bình

That
is
exactly
what
I
want
.

Đó là chính xác là cái tôi muốn.

Có 12 lời bình

I
believe
what
they
said
.

Tôi tin những họ đã nói.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu