Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weak

Bản dịch

yếu, yếu ớt, kém

You
are
weak
,
you
need
juice
.

Bạn đang yếu, bạn cần nước hoa quả.

Có 7 lời bình

The
dog
is
small
and
weak
.

Con chó thì nhỏ và yếu ớt.

Có 14 lời bình

The
victims
are
weak
.

Các nạn nhân thì yếu ớt.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu