Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

way

Bản dịch

đường, cách, con đường

I
hate
the
way
you
talk
to
me
.

Tôi ghét cách bạn nói chuyện với tôi.

Có 28 lời bình

I
was
born
this
way
.

Tôi đã được sinh ra cách này.

Có 12 lời bình

I
like
the
way
you
walk
.

Tôi thích cách bạn bước đi.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu