Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

water

Bản dịch

nước

The
woman
drinks
water
.

Người phụ nữ uống nước.

Có 144 lời bình

He
drinks
water
.

Anh ấy uống nước.

Có 57 lời bình

The
girl
drinks
water
.

Cô gái uống nước.

Có 80 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu