Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

voice

Bản dịch

giọng, giọng nói, tiếng nói

Have
you
lost
your
voice
?

Bạn đã mất đi tiếng nói của mình à ?

Có 8 lời bình

I
like
my
voice
.

Tôi thích giọng nói của mình .

Có 6 lời bình

She
has
a
beautiful
voice
.

Cô ta có một giọng hay .

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu