Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

virus

Bản dịch

vi-rút

The
newspaper
says
there
is
a
new
virus
.

Báo nói có một loại vi rút mới.

Có 16 lời bình

This
virus
is
very
strong
.

Vi rút này thì rất mạnh.

Có 7 lời bình

The
newspaper
says
there
is
a
new
virus
.

Báo nói có một loại vi rút mới.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu