Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

violin

Bản dịch

vĩ cầm, viôlông

Do
you
want
to
play
the
flute
or
the
violin
?

Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?

Có 0 lời bình

Have
you
heard
my
son
play
the
violin
?

Bạn đã nghe con trai tôi chơi vĩ cầm chưa?

Có 2 lời bình

Do
you
want
to
play
the
flute
and
the
violin
?

Bạn có muốn chơi sáo và đàn viôlông không?

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu