Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

violence

Bản dịch

bạo lực

There
is
no
violence
in
that
city
.

Không có bạo lực ở thành phố đó.

Có 2 lời bình

We
do
not
like
violence
.

Chúng tôi không thích bạo lực.

Có 3 lời bình

The
violence

Bạo lực

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu