Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

victim

Bản dịch

nạn nhân

You
are
not
a
victim
.

Bạn không là một nạn nhân.

Có 4 lời bình

We
have
a
victim
.

Chúng tôi có một nạn nhân.

Có 10 lời bình

The
victim

Nạn nhân

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu