Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

version

Bản dịch

phiên bản

I
want
to
see
another
version
of
this
document
.

Tôi muốn xem phiên bản khác của văn bản này.

Có 7 lời bình

The
English
version
is
perfect
.

Phiên bản tiếng Anh thì hoàn hảo.

Có 18 lời bình

I
want
to
see
another
version
of
this
document
.

Tôi muốn xem phiên bản khác của văn bản này.

Có 7 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu