Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

value

Bản dịch

giá trị

The
value
of
the
motorcycle
is
in
the
book
.

Giá trị của cái mô tô ở trong quyển sách.

Có 15 lời bình

An
object
contains
a
value
.

Một vật thể chứa đựng một giá trị .

Có 28 lời bình

The
value
of
the
motorcycle
is
in
the
book
.

Giá trị của cái mô tô ở trong quyển sách.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu