Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

valley

Bản dịch

thung lũng

His
house
is
in
the
valley
.

Ngôi nhà của anh ấy ở trong thung lũng.

Có 23 lời bình

We
live
in
the
valley
.

Chúng tôi sống ở trong thung lũng.

Có 24 lời bình

His
house
is
in
the
valley
.

Ngôi nhà của anh ấy ở trong thung lũng.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu