Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

union

Bản dịch

sự hợp nhất, công đoàn, sự liên mình

The
union
believes
that
everybody
has
the
same
rights
.

Công đoàn tin rằng mọi người có quyền lợi như nhau.

Có 15 lời bình

Everybody
wants
union
in
the
country
.

Mọi người muốn có sự hợp nhất trong đất nước.

Có 18 lời bình

The
union
believes
that
everybody
has
the
same
rights
.

Công đoàn tin rằng mọi người có quyền lợi như nhau.

Có 15 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu