Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

uncle

Bản dịch

chú, cậu

The
wife
of
my
uncle
is
my
aunt
.

Vợ của chú tôi là thím tôi.

Có 77 lời bình

My
uncle
has
a
horse
.

Chú tôi có một con ngựa.

Có 46 lời bình

You
are
my
uncle
.

Bác là bác của cháu.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu