Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

turned

Bản dịch

đã vặn, đã lật, đã quay

Chia động từ của turn

The
water
turned
into
wine
.

Nước đã chuyển thành rượu.

Có 11 lời bình

We
turned
around
.

Chúng tôi đã vòng lại.

Có 11 lời bình

He
turned
to
the
right
.

Anh ta đã quẹo phải .

Có 18 lời bình

Tất cả thể động từ của turn

ngôihiện tạiquá khứ
Iturnturned
he/she/itturnsturned
you/we/theyturnturned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu