Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

truth

Bản dịch

sự thật

I
want
you
to
tell
me
the
truth
.

Tôi muốn bạn nói cho tôi sự thật.

Có 15 lời bình

Nobody
ever
knew
the
truth
.

Không có ai từng biết sự thật .

Có 15 lời bình

Half
of
the
truth

Một nửa của sự thật

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu