Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trust

Bản dịch

tin, tin cậy, tin tưởng

I
trust
my
parents
.

Tôi tin cậy bố mẹ của tôi.

Có 78 lời bình

You
trust
him
.

Bạn tin cậy anh ấy .

Có 6 lời bình

I
trust
him
.

Tôi tin cậy anh ấy.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu