Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trip

Bản dịch

chuyến đi

Our
trip
is
in
November
.

Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một.

Có 6 lời bình

Our
trip
is
in
September
.

Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng chín.

Có 16 lời bình

Our
trip
is
in
May
.

Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng năm.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu