Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tried

Bản dịch

đã cố thử, đã cố gắng (quá khứ), đã cố (quá khứ)

Chia động từ của try

He
tried
the
chicken
.

Anh ấy đã thử thịt gà.

Có 4 lời bình

You
tried
.

Bạn đã cố gắng.

Có 24 lời bình

You
have
tried
to
live
like
them
.

Bạn đã cố gắng sống giống họ.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của try

ngôihiện tạiquá khứ
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu