Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

treatment

Bản dịch

sự điều trị, sự chữa trị

A
treatment
is
not
possible
.

Một phương pháp điều trị là không khả thi.

Có 6 lời bình

Currently
,
there
is
no
treatment
.

Hiện tại không có phương pháp điều trị.

Có 5 lời bình

A
treatment
is
not
possible
.

Một phương pháp điều trị là không khả thi.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu