Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

travels

Bản dịch

du lịch, đi du lịch

She
travels
with
her
children
.

Cô ấy đi du lịch với các con của cô ấy.

Có 9 lời bình

My
sister
travels
during
the
summer
.

Chị tôi du lịch trong suốt mùa hè.

Có 8 lời bình

She
travels
through
time
.

Cô ấy du hành xuyên thời gian.

Có 39 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu