Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

transportation

Bản dịch

phương tiện giao thông, sự chuyên chở

The
transportation
in
your
town
is
very
convenient
.

Phương tiện giao thông trong thị trấn của bạn thì rất thuận tiện.

Có 5 lời bình

The
transportation

Sự giao thông

Có 29 lời bình

The
transportation
in
your
town
is
very
convenient
.

Phương tiện giao thông trong thị trấn của bạn thì rất thuận tiện.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu