Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

transport

Bản dịch

vận chuyển, vận tải, chở

We
are
going
to
transport
the
computer
to
my
house
.

Chúng tôi sẽ vận chuyển cái máy tính đến nhà của tôi.

Có 8 lời bình

The
officers
are
going
to
transport
them
today
.

Các cảnh sát sẽ vận chuyển chúng hôm nay.

Có 7 lời bình

When
are
they
going
to
transport
the
new
table
?

Khi nào họ sẽ vận chuyển chiếc bàn mới?

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu